adwokat

radca prawny Słupsk

ROZWÓD
Złożyłem pozew o rozwód, za kilka dni mam sprawę rozwodową, mam pytanie jak się do niej przygotować.
ROZWÓDY, SEPARACJA
Adwokat 

Orzeczenie separacji powoduje , że byli małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Musi wystąpić do Sądu o orzeczenie rozwodu. 

ROZWÓD KOŚCIELNY
Od pewnego czasu interesuję się sprawą rozwodu kościelnego. Zastanawiam się jakie warunki muszę spełnić by takowy otrzymać.
ROZWÓD KOŚCIELNY
Adwokat Słupsk

Odmiennie sprawa wygląda w przypadku zawarcie związku małżeńskiego wg prawa wewnętrznego Kościoła zawartego przed kapłanem. W Kościele Katolickim nie ma rozwodów, ani unieważnień małżeństwa, a ważnie zawarty sakrament małżeństwa jest nierozerwalny. Prawo kanoniczne przewiduje natomiast możliwość nieważnego zawarcia małżeństwa.

Zgodnie z Kodeksem Kanonicznym, Kościoła Rzymsko - Katolickiego istnieją tzw. Przeszkody zrywające; m.in. takie jak wiek, impotencja, różna wiara, węzeł małżeński … oraz wady oświadczenia woli w postaci : Błędu co do osoby, Braku koniecznej wiedzy o małżeństwie ...

PODZIAŁ MAJĄTKU
Kiedy należy dokonać podziału majątku, w trakcie sprawy rozwodowej czy po jej zakończeniu. Jakie dokumenty będą potrzebne.
PODZIAŁ MAJĄTKU
Adwokat Słupsk

Artykuł 45 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego reguluje zasady dokonywania przez małżonków rozliczeń z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątki osobiste każdego z nich oraz poczynionych z majątków osobistych na majątek wspólny.


NIERÓWNE UDZIAŁY
Otrzymałam wniosek o podział majątku, były mąż domaga się nierównych udziałów, czy mam się czym martwić.
NIERÓWNE UDZIAŁY
Adwokat Słupsk

Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. - tzw. Nierówne udziały. W takim przypadku Sąd każdorazowo indywidualnie rozpatruje czy w tym konkretnym przypadku zachodziły wspomniane „ważne powody”.

Co istotne – pamiętaj, przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeżeli jeden z małżonków zajmował się domem i dziećmi a drugi pracował , nie można mu postawić zarzutu , że nie przyczyniał się do powstania majątku wspólnego.


ROSZCZENIE REGRESOWE
Byłem poręczycielem dla znajomego, musiałem za niego spłacić dług w banku, czy mogę domagać się zwrotu należności.
PORADY PRAWNE
Nasza Kancelaria udziela porad prawnych w Kancelarii jak również za pomocą internetu. Porada prawna przez internet jest często najlepszym i najszybszym sposobem w rozwiązaniu mniej skomplikowanych problemów, bywa też wstępem do dalszej współpracy w sprawach, w których konieczne jest przygotowanie umowy, pozwu tudzież reprezentacji przed sądem przez pełnomocnika procesowego.ROZWÓD KOŚCIELNY
Związek małżeński zawarty przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, podlega regułom prawa cywilnego. Związek taki może zostać rozwiązany przez rozwód. Wola stron, wyrażona w pozwie rozwodowym, jest najczęściej uwzględniania przez sądy rozstrzygające sprawy rozwodowe. Każdy kto zatem chce rozwodu cywilnego najczęściej dostaje go. Tutaj zastosowanie znajdują przepisu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego - w przypadku rozwodu to art. 56 KRO stanowiący o negatywnych i pozytywnych przesłankach rozwodowych. 

NIERÓWNE UDZIAŁY
Nierówne udziały – Sąd rozwiązał małżeństwo z twojej winy - Pamiętaj wina w rozwodzie nie ma wpływu na udział w majątku wspólnym. Stanowi o tym paragraf 1 w Art. 43. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „§ 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.”

PODZIAŁ MAJĄTKU
Podział majątku – sąd rozwiązał twoje małżeństwo, zniesiona została wspólność majątkowa przed notariuszem – pamiętaj , że wówczas możesz dokonać podziału majątku wspólnego tj. majątku jaki małżonkowie nabyli w trakcie trwania wspólności majątkowej.

WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
Wspólność majątkowa – Kiedy powstaje - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy stanowi w Art. 31. § 1, iż : Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

ROZWÓD Z WINY WSPÓŁMAŁŻONKA
Jak uzyskać rozwód z winy współmałżonka. 

Art. 57. Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego stanowi , iż orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. 

ROZWÓD, SEPARACJA
Rozwód , separacja - konsekwencje prawne i majątkowe. Sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód , jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Orzeczenie rozwodu powoduje, że byli małżonkowie mogą dokonać podziału majtku wspólnego. Rozwiedziony małżonek może zawrzeć nowy związek małżeński. 

ROSZCZENIE REGRESOWE
Roszczenie Regresowe : poręczyłeś kredyt , pożyczkę a pożyczkobiorca jej nie spłaca

Z uwagi na fakt, że Ty jako poręczyciel i zobowiązany z tytułu odpowiedzialności solidarnej , spłaciłeś za członka rodziny , kolegę zaciągniętą przez nich pożyczkę, możesz żądać od zwrotu wartości świadczenia. 

NIEALIMENTACJA
Niealimentacja – odpowiedzialność karna, Art. 209 KK - Warunkiem odpowiedzialności karnej jest ciążący na sprawcy z mocy ustawy lub wyroku sądowego zasądzającego alimenty , obowiązek opieki w postaci łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej – np. dziecka, współmałżonka.

Jednak w obecnych warunkach życia w naszym kraju, masowego bezrobocia i po prostu biedy wielu osób, także tych, które zobowiązane są do alimentacji, stosowanie przepisu art. 209 § 1 KK powinno następować nie tylko z rozwagą ale też z dużą powściągliwością. 

INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH W KRAKOWIE
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, opinie i badania - często stosowane w sytuacjach kiedy Sąd potrzebuje tzw. „Wiadomości specjalnych” . 

RACHUNEK RETROSPEKTYWNY
Rachunek retrospektywny - bardzo często niezbędny do precyzyjnego ustalenia , czy w chwili zdarzenia podejrzany/oskarżony był w stanie nietrzeźwości , czy po spożyciu alkoholu. 

STAN PO SPOŻYCIU ALKOHOLU
Stan po spożyciu alkoholu – Pamiętaj Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi ... 

POJĘCIE STANU NIETRZEŹWOŚCI
Pojęcie stanu nietrzeźwości, - jechałeś na tzw.” gazie” - popełniłeś wykroczenie, czy przestępstwo ? 


PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne – wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie zarówno niemajątkowe i majątkowe, jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.

W Polsce kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny i ustawy szczegółowe. Źródłem prawa rodzinnego w ustawodawstwie polskim jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który powstał25 lutego 1964 r. i był od tego czasu wielokrotnie zmieniany, ostatnio w 2011 roku. 


PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki cywilnoprawne między podmiotami prawa prywatnego (osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną), a także sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.


PRAWO KARNE


Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Prawo karne sensu largo dzieli się wg kryterium przedmiotu regulacji na:

prawo karne materialne, zwane także prawem karnym sensu stricto, będące zespołem przepisów prawnych normujących:
czyny będące przestępstwami,
zasady odpowiedzialności za te czyny
środki prawne stosowane wobec ich sprawców,
prawo karne procesowe, określane także jako prawo karne formalne, będące zespołem przepisów prawnych normujących postępowanie w sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne,
prawo karne wykonawcze będące zespołem przepisów prawnych normujących wykonywanie:
kar,
środków karnych i zabezpieczających oraz
innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych,PRAWO HANDLOWE


Prawo handlowe – jedna z gałęzi prawa prywatnego, wyrosła z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. W ustawodawstwach kontynentalnego systemu prawa bywa z reguły ujęte w odrębny kodeks, noszący zwykle nazwę kodeksu handlowego (niem. Handelsgesetzbuch, fr. Code de commerce).

Są jednak systemy prawa, które nie wydzielają prawa handlowego w odrębny akt prawny - np. włoskiCodice civile zawiera przepisy normujące obrót powszechny i obrót profesjonalny (obrót konsumencki również).

Prawo handlowe ma swoje korzenie w klasycznym rzymskim prawie zobowiązań. Początków odrębnego prawa handlowego upatruje się w późnośredniowiecznych Włoszech, gdy odrodził się handel na skalę ponadlokalną i zajęły się nim wyspecjalizowane podmioty (z których narodziły się dzisiejsze spółki handlowe).


PRAWO KARNE SKARBOWE


Prawo karne skarbowe – specjalna część prawa karnego, zawierająca przepisy, normujące odpowiedzialność osób fizycznych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, polegające na naruszeniu interesów finansowych państwa. Ta gałąź prawa karnego składa się z trzech części:

1. Prawo karne skarbowe materialne – składające się z kolei z dwóch elementów:

– części ogólnej określającej zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz system sankcji w postaci kar i środków karnych za ich popełnienie,

– części szczególnej zawierającej określenie poszczególnych przestępstw i wykroczeń skarbowych.

2. Prawo karne skarbowe procesowe – regulujące przebieg postępowania w sprawach karnych skarbowych, oraz specyficzne organy prowadzące to postępowanie.

3. Prawo karne skarbowe wykonawcze – określające sposób wykonania orzeczeń w sprawach karnych skarbowych.


adwokat, radca prawny

 • KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH


  Kodeks spółek handlowych (oficjalny skrót to K.s.h., w języku prawniczym używa się również: KSH, k.s.h.) – polska ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych zawierająca przepisy normujące ustrój spółek handlowych, do których zaliczają się:

  spółki osobowe:
  spółka jawna,
  spółka partnerska,
  spółka komandytowa,
  spółka komandytowo-akcyjna,
  spółki kapitałowe:
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  spółka akcyjna.
  Kodeks ten nie reguluje natomiast innych spółek — spółek cywilnych, których działanie reguluje Kodeks cywilny.

  W odróżnieniu od poprzednio obowiązującego Kodeksu handlowego z 1934 r., obecny Kodeks spółek handlowych nie zawiera drugiej zasadniczej części prawa handlowego - przepisów normujących czynności handlowe. Obecnie są one normowane prawie w całości przez Kodeks cywilny.


  PRAWO PRACY


  Prawo pracy – gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

  W systemie prawa pracy podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Jednakże regulacje dotyczące praw i obowiązków podmiotów stosunku pracy występują nie tylko w kodeksie, ale także w innych aktach prawnych, które na ogół zawierają albo odesłanie wprost do odpowiednich przepisów kodeksu pracy lub stanowią, że przepisy kodeksu mają zastosowanie do spraw nimi nie uregulowanych.

  Źródła prawa pracy reguluje art. 9 kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika hierarchiczny ich układ:

  kodeks pracy i akty wydane na jego podstawie
  inne ustawy i akty wydane na ich podstawie określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
  postanowienia układów zbiorowych pracy
  inne porozumienia zbiorowe,
  regulaminy, statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy.


  ROZWÓD KOŚCIELNY
  Związek małżeński zawarty przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, podlega regułom prawa cywilnego. Związek taki może zostać rozwiązany przez rozwód. Wola stron, wyrażona w pozwie rozwodowym, jest najczęściej uwzględniania przez sądy rozstrzygające sprawy rozwodowe. Każdy kto zatem chce rozwodu cywilnego najczęściej dostaje go. Tutaj zastosowanie znajdują przepisu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego - w przypadku rozwodu to art. 56 KRO stanowiący o negatywnych i pozytywnych przesłankach rozwodowych. 
  ROZWÓD KOŚCIELNY
  Sławno radca prawny Słupsk

  Odmiennie sprawa wygląda w przypadku zawarcie związku małżeńskiego wg prawa wewnętrznego Kościoła zawartego przed kapłanem. W Kościele Katolickim nie ma rozwodów, ani unieważnień małżeństwa, a ważnie zawarty sakrament małżeństwa jest nierozerwalny. Prawo kanoniczne przewiduje natomiast możliwość nieważnego zawarcia małżeństwa.

  Zgodnie z Kodeksem Kanonicznym, Kościoła Rzymsko - Katolickiego istnieją tzw. Przeszkody zrywające; m.in. takie jak wiek, impotencja, różna wiara, węzeł małżeński … oraz wady oświadczenia woli w postaci : Błędu co do osoby, Braku koniecznej wiedzy o małżeństwie ...


  NIERÓWNE UDZIAŁY
  Nierówne udziały – Sąd rozwiązał małżeństwo z twojej winy - Pamiętaj wina w rozwodzie nie ma wpływu na udział w majątku wspólnym. Stanowi o tym paragraf 1 w Art. 43. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „§ 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.”
  NIERÓWNE UDZIAŁY
  Adwokat Słupsk

  Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. - tzw. Nierówne udziały. W takim przypadku Sąd każdorazowo indywidualnie rozpatruje czy w tym konkretnym przypadku zachodziły wspomniane „ważne powody”.

  Co istotne – pamiętaj, przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeżeli jeden z małżonków zajmował się domem i dziećmi a drugi pracował , nie można mu postawić zarzutu , że nie przyczyniał się do powstania majątku wspólnego.


  PODZIAŁ MAJĄTKU
  Podział majątku – sąd rozwiązał twoje małżeństwo, zniesiona została wspólność majątkowa przed notariuszem – pamiętaj , że wówczas możesz dokonać podziału majątku wspólnego tj. majątku jaki małżonkowie nabyli w trakcie trwania wspólności majątkowej.
  PODZIAŁ MAJĄTKU
  Adwokat Słupsk

  Artykuł 45 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego reguluje zasady dokonywania przez małżonków rozliczeń z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątki osobiste każdego z nich oraz poczynionych z majątków osobistych na majątek wspólny.


  WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
  Wspólność majątkowa – Kiedy powstaje - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy stanowi w Art. 31. § 1, iż : Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).
  WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA


  Kodeks wymienia również co wchodzi do majątku wspólnego i tak m.in.:

  1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, - zatem jeżeli pracowałeś/łaś to twoja pensja wchodzi do majątku wspólnego i to niezależnie od jej wysokości i od tego czy drugi współmałżonek pracował. 

  2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków – zakupiliście w małżeństwa mieszkanie , które jest wynajmowane, zatem dochody z wynajmu stanowią majątek wspólny, Podobnie gdy mieszkanie zostało zakupione przed ślubem i należy tylko do jednego z małżonków - dochód z wynajmu stanowi majątek wspólny. 

  3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, 

  Jest to o tyle istotne, że w przypadku zniesienia wspólności majątkowej lub orzeczenia rozwodu ( w tym przypadku ustrój wspólności majątkowej ustaje automatycznie z mocy ustawy ) może mieć znaczenie z jakich środków małżonkowie nabyli przedmioty majątkowe w czasie trwania wspólności ustawowej.


  sprawy cywilne Darłowo - ROZWÓD Z WINY WSPÓŁMAŁŻONKA
  Jak uzyskać rozwód z winy współmałżonka. 

  Art. 57. Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego stanowi , iż orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. 

  ROZWÓD Z WINY WSPÓŁMAŁŻONKA
  Adwokat Słupsk

  Przypisanie małżonkowi winy w spowodowaniu rozkładu pożycia wymaga ustalenia, że zostały naruszone obowiązki małżeńskie o których mówi m.in. art. 23 KRO - na skutek bądź umyślnego, bądź nieumyślnego zachowania się (postępowania).


  ROZWÓD, SEPARACJA
  Rozwód , separacja - konsekwencje prawne i majątkowe. Sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód , jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

  Orzeczenie rozwodu powoduje, że byli małżonkowie mogą dokonać podziału majtku wspólnego. Rozwiedziony małżonek może zawrzeć nowy związek małżeński. 
  ROZWÓD, SEPARACJA
  Adwokat 

  Orzeczenie separacji powoduje , że byli małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Musi wystąpić do Sądu o orzeczenie rozwodu. 


  ROSZCZENIE REGRESOWE
  Roszczenie Regresowe : poręczyłeś kredyt , pożyczkę a pożyczkobiorca jej nie spłaca

  Z uwagi na fakt, że Ty jako poręczyciel i zobowiązany z tytułu odpowiedzialności solidarnej , spłaciłeś za członka rodziny , kolegę zaciągniętą przez nich pożyczkę, możesz żądać od zwrotu wartości świadczenia. 
  ROSZCZENIE REGRESOWE
  Adwokat Słupsk

  Wynika to wprost z treści art.380 § 3 Kodeksu Cywilnego w zwązku z art. 376 KC. W tym celu musisz wystąpić do Sądu z pozwem o zapłatę. 


  NIEALIMENTACJA
  Niealimentacja – odpowiedzialność karna, Art. 209 KK - Warunkiem odpowiedzialności karnej jest ciążący na sprawcy z mocy ustawy lub wyroku sądowego zasądzającego alimenty , obowiązek opieki w postaci łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej – np. dziecka, współmałżonka.

  Jednak w obecnych warunkach życia w naszym kraju, masowego bezrobocia i po prostu biedy wielu osób, także tych, które zobowiązane są do alimentacji, stosowanie przepisu art. 209 § 1 KK powinno następować nie tylko z rozwagą ale też z dużą powściągliwością. 
  NIEALIMENTACJA
  Adwokat Słupsk

  Aktualne pozostaje to, co przed trzydziestu laty pisał A. Rypiński, Przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, NP 1972, Nr 3, s. 460-461, że "zbadanie kwestii, czy oskarżony miał obiektywną możliwość wykonania obowiązku alimentacyjnego, jest niekiedy skomplikowane, jako że samo życie jest bogate i różnorodne.

  W każdym razie, aby wydać sprawiedliwe orzeczenie w żadnym wypadku nie wolno pójść na "łatwiznę" i formalizm.  INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH W KRAKOWIE
  Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, opinie i badania - często stosowane w sytuacjach kiedy Sąd potrzebuje tzw. „Wiadomości specjalnych” . 
  INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH W KRAKOWIE
  Adwokat Słupsk

  W szczególności także badań retrospektywnych (opiniowania nietrzeźwości).

  Aby można stosować obliczenia retrospektywne muszą być spełnione określone warunki z których na pierwszym miejscu wskazuje się konieczność wystąpienia fazy eliminacji alkoholu ( wydalana alkoholu )w organizmie kierowcy , w czasie pomiędzy piciem alkoholu – wypadkiem , a pobieraniem materiału do badań toksykologicznych.


  RACHUNEK RETROSPEKTYWNY
  Rachunek retrospektywny - bardzo często niezbędny do precyzyjnego ustalenia , czy w chwili zdarzenia podejrzany/oskarżony był w stanie nietrzeźwości , czy po spożyciu alkoholu. 
  RACHUNEK RETROSPEKTYWNY
  Adwokat Słupsk

  Z punktu widzenia prawa faktyczną wartość przedstawia jedynie opinia jednoznaczna , interpretująca wynik jednoznacznie lub odpowiadająca na pytanie „… ile miał alkoholu” Dotyczy to często sytuacji gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku drogowego i/lub został zatrzymany po dłuższym upływie czasu.

  Zapytaj swojego prawnika czy w twoim przypadku jest to niezbędne, może mieć decydujące znaczenie przy ustalaniu odpowiedzialności za wykroczenie czy przestępstwo !


  STAN PO SPOŻYCIU ALKOHOLU
  Stan po spożyciu alkoholu – Pamiętaj Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi ... 
  STAN PO SPOŻYCIU ALKOHOLU
  Adwokat Słupsk

  lub prowadzi do:

  1) stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo 

  2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alk. w 1 dm3.

  Czy to znaczy , że w razie prowadzenia samochodu przy stężeniu alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila kierowca nie ma szans na zachowanie prawa jazdy. Tak nie musi się stać !

  Jednak wykazanie przed Sądem , by nie odbierano kierującemu prawa jazdy nie jest łatwe, Istotny jest poziom stężenia alkoholu, w okolicznościach doszło do prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu., czy byłeś już karany za jazdę po spożyciu lub w stanie nietrzeźwości itp.


  POJĘCIE STANU NIETRZEŹWOŚCI
  Pojęcie stanu nietrzeźwości, - jechałeś na tzw.” gazie” - popełniłeś wykroczenie, czy przestępstwo ? 
  POJĘCIE STANU NIETRZEŹWOŚCI
  Adwokat Słupsk

  POJĘCIE STANU NIETRZEŹWOŚCI
  Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  1) stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ ( promila ) alkoholu albo 

  2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 

  Pamiętaj – każdy stosowany przez Policję alkomat dotknięty jest błędem pomiaru, zatem rzeczywisty stopień nietrzeźwości może być wyższy lub niższy. Jeżeli ilość spożytego alkoholu jest zbliżona do granicy pomiędzy stanem nietrzeźwości, a stanem po spożyciu alkoholu ( np. 0,27 mg/l ) a błąd pomiaru alkomatu wynosi plus/minus 0,02 ) należy to wykazać przed Sądem. Badanie wydychanego powietrza powinno być wykonane trzykrotnie w odstępach 10 -15 minutowych.